1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات حسی حرکتی همراه با فیدبک بینایی بر حس عمقی و راستای زانو در زنان مبتلا به والگوس پویای زانو
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فیدبک بینایی، والگوس پویای زانو ، حس عمقی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه عزیزی علی عربی ، زهرا رئیسی ، صفورا قاسمی

چکیده

مقدمه و هدف: والگوس پویای زانو یکی از اصلی ترین دلایل بروز آسیب های زانو محسوب می شود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرینات حسی حرکتی همراه با فیدبک بینایی بر خطای بازسازی زاویه مفصل و راستای زانو در زنان مبتلا به والگوس پویای زانو می یاشد. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه30 زن مبتلا به والگوس پویای زانو در دو گروه 15 نفره تجربی و کنترل شرکت کردند. گروه تجربی تمرینات حسی حرکتی را همراه با فیدبک بینایی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هر هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه انجام دادند. گروه کنترل در این مدت روتین معمول زندگی خود را داشتند. حس عمقی و راستای مفصل زانوی آزمودنی ها به ترتیب با تست اسکات تک پا و حین انجام تست فرود تک پا ارزیابی شد. از آزمون آماری آنالیز کوواریانس و تی همبسته در نرم افزار SPSS 26 نسخه جهت آنالیز نتایج استفاده شد . یافته ها: نتایج تست تی همبسته در گروه مداخله بهبود معنی داری را در هر دو متغیر حس عمقی و راستای زانو نشان داد، در حالی که تفاوت معناداری در پس آزمون گروه کنترل نسبت به پیش آزمونش مشاهده نشد ) همچنین نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان دهنده بهبود معنی دار در هر دو متغیر حس عمقی و راستای مفصل زانو در گروه مداخله نسبت به کنترل بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، انجام تمرینات حسی حرکتی همراه با فیدبک بینایی جهت بهبود حس عمقی و راستای مفصل زانو در زنان مبتلا به والگوس پویای زانو پیشنهاد می گردد.