1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر یک دوره تمرینات عملکردی، تعادلی، مقاومتی بر سندروم متقاطع فوقانی ژیمناست‌های نخبه شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینات عملکردی، تعادلی، مقاومتی، سندروم متقاطع فوقانی، ژیمناستیک
سال 1402
پژوهشگران وحید احمدی(دانشجو)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، صفورا قاسمی(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه: عدم تعادل عضلانی یک چهارم فوقانی بدن در ژیمناست‌ها به دلیل قرار گرفتن در وضعیت بدنی نادرست برای مدت طولانی و مکرر در حین تمرینات ورزشی و سبک زندگی غلط بروز می‌کند. این عدم تعادل عضلانی می‌تواند باعث ایجاد سندرم متقاطع فوقانی شود. هدف از تحقیق حاضر تأثیر یک‌دوره تمرینات عملکردی، تعادلی، مقاومتی برسندروم متقاطع فوقانی ژیمناست‌های نخبه شهرستان اراک بود. نوع و روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی و کاربردی با طرح تحقیق پیش آزمون-‌پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را همه ژیمناست‌های پسر نوجوان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی با محدوده سنی 10 تا 14 سال شهر اراک تشکیل دادند که از این تعداد 20 نفر انتخاب و در دوگروه (10 نفر در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل) با سابقه بیشتر از 3 سال، میزان شانه به جلو بیشتر از 52 درجه و کایفوز بالای 45 درجه و دارای زاویه سر به جلو بالای 48 درجه از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون تی همبسته با توجه به سطح معناری کوچک‌تر از 05/0 حاکی از آن بود که یک دوره تمرینات تمرینات عملکردی، تعادلی، مقاومتی بر عارضه سربه جلو، کایفوز و شانه به جلو ژیمناست‌های نخبه شهرستان اراک تأثیر داشته است. نتیجه‌گیری: بنابر نتایج مطالعه حاضر به منظور پیشگیری و اصلاح بدراستایی سندرم متقاطع فوقانی نوجوانان می‌توان از تمرینات عملکردی ، تعادلی، مقاومنای استفاده کرد