1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از ابزار آموزش مجازی، وضعیت اسکلتی - عضلانی و ارتباط آن با فعالیت بدنی دانشجویان طی قرنطینۀ ناشی از شیوع و یروس کرونا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
درد اسکلتی-عضلانی ، فعالیت بدنی ، قرنطینه ، ویروس کرونا
سال 1400
مجله مطالعات طب ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران صفورا قاسمی ، محمد سلیمانی راد ، زینب نقی لو

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی استفاده از ابزار آموزش مجازی ، وضعیت اسکلتی-عضلانی و ارتباط آن با فعالیت بدنی دانشجویان طی دوران قرنطینه در زمان شیوع کرونا بود. بدین منظور از پرسشنام ههای نوردیک و بک استفاده شد. 370 دانشجو پس از سپری کردن چهار ماه در قرنطینه خانگی در این پژوهش شرکت کردند و از آزمونهای مکنمار و تیزوج ی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. دانشجویان در دوران کرونا درد در نواحی آرنج، مچ دست، زانو و مچ پا را بیشتر گزارش کردند و فعالیت بدنی کمی داشتند. میزان استفاده از تلفن همراه و ل پتاپ و استفاده از رسان ههای اجتماعی در دوران کرونا و در وضعیت قرنطینه افزایش داشت. الگوی زمانی خواب دانشجویان پس از شیوع پاندمی کرونا تغییر داشت. استفاده از ابزاری که به نشستنهای طولانیمدت منجر میشود و همچنین تغییر ساعات خواب نشاندهند ۀ تغییر سبک زند گی در اثر بروز بحرانهایی مثل همه گیری بیماری کروناست. فعالیت بدنی کم ، دستکم در کوتاهمدت با آثاری مانند دردهای اسکلتی عضلانی همراه خواهد شد