1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرینات ورزشی در آب بر تراکم استخوان زنان پری منوپوز
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تراکم استخوان، تمرین ورزشی در آب، زنان پری منوپوز
سال 1395
مجله مجله علمي پژوهان
شناسه DOI
پژوهشگران صفورا قاسمی ، حیدر صادقی ، زهرا بصیری ، احمد تحملی رودسری

چکیده

مقدمه: ورزش زمانی بر تراکم استخوان نواحی مختلف بدن مؤثر می باشد که بتواند موجب افزایش بار مکانیکی یا فشار دینامیکی در آن ناحیه از بدن گردد، بنابراین هدف از تحقیق حاضر، تأثیر تمرینات ورزشی در آب بر تراکم استخوان زنان پری منوپوز بود. رو ش کار: این تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون بود. 20 زن پری منوپوز 40 تا 45 سال شهر همدان در سال 1394 در دو گروه 10 نفری )گروه تمرین در آب و گروه کنترل( تقسیم شدند. گروه تجربی 12 هفته تمرین در آب را سه بار در هفته و هر جلسه 70 دقیقه انجام دادند. تراکم مواد معدنی استخوان ران )کل هیپ و سر فمور( آزمودنی ها قبل و پس از 12 هفته توسط دستگاه سنجش تراکم استخوان دگزا مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده نسخه 21 صورت گرفت. سطح SPSS از آمار توصیفی، تی تست مستقل و وابسته و تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار 0 در نظر گرفته شد. / معناداری در کلیه آزمونها کمتر از 05 یافته ها: تراکم استخوان ران )کل هیپ و گردن فمور( در گروه تمرین در آب در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری را P=0/ در گروه کنترل کاهش تراکم استخوان ران در ناحیه کل هیپ و گردن فمور ) 004 .)P=0/ و 046 P=0/ نشان داد ) 002 مشاهده شد. )P=0/ و 033 نتیج هگیری: با توجه به این که تفاوت در بین گروه تمرین در آب و گروه کنترل مشاهده شد، تمرینات تحمل وزن در آب به زنان پری منوپوز توصیه می شود، زیرا باعث جلوگیری از کاهش تراکم مواد معدنی استخوان ناشی از افزایش سن در این دوران می شود.