1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر انواع فعالیتهای ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان، درد و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فعالیت ورزشی، تراکم مواد معدنی استخوان، کی یت زندگی و پوکی استخوان
سال 1394
مجله فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي
شناسه DOI
پژوهشگران صفورا قاسمی ، حیدر صادقی

چکیده

چکیده مقدمه و اهداف پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی سیستماتیک است که شکستگیهای مرتبط با آن در زنان 8 برابر بیشتر از مردان است. انجام فعالیتهای فیزیکی برای حفظ توده استخوانی و قدرت بدنی حیاتی بوده و به افراد در پیشگیری از شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان کمک میکند. برخی مطالعات رابطه مثبت بین فعالیتهای فیزیکی و تراکم مواد معدنی استخوان( BMD ) و برخی بی اثر بودن فعالیتهای فیزیکی بر BMD را نشان دادهاناد. از این رو مطالعه ای سیستماتیک برای روشن شدن این تناقضات و تعیین اثر فعالیتهای ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان نیاز است. هدف از این مطالعه مروری، بررسی اثر انواع فعالیتهای ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان، درد و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به پوکی استخوان است. مواد و روش ها در ایان مطالعه مروری از مقالات معتبر منتشر شده در مجلات ایرانی و بین المللی Pub med ، Springer ، Elsevier ، ScienceDirect ، Magiran ،Noormags ، SID با کلید واژههای استاندارد ( and و or ) استفاده شد. نتایج: اغلب یافته های حاصل از بررسی مطالعات مختلف، اثر مثبت فعالیت های ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان، کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان را گواهی میکند. یافته ها تمامی تمرینات ترکیبی استفاده شده و پژوهشهایی که روی افراد جوان (محدوده ی سنی 25 تا 55 سال) انجام شده اثر مثبتی بر افزایش تراکم استخوانی نواحی مورد مطالعه گذاشته است در حالیکه در پژوهش هایی که در آن از دوره های تمرینی مشابه روی افراد مسن (محدوده ی سنی 15 تا 22 سال) استفاده شده است، اثر مثبت نشان ندادند. فعالیتهای ورزشی مناسب برای افراد مبتلا به پوکی استخوان باید با توجه به ویژگی هایی چون سن، هدف )درمان یا پیشگیری( و محدودیتهای بیماران انتخاب شود. نتیجه گیری با توجه به اینکه ورزش بر تراکم مواد معدنی استخوان اثر مثبت قابل توجهی دارد، پیشنهاد می شود در زمینه ی تمرینات ورزشی در محیط های مختلف (خشکی، آب و ترکیبی) نیز مطالعاتی به عمل آید.