1403/02/03
سعید رضا استاد زاده

سعید رضا استاد زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9463-5642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15065733900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل گذرای خطوط انتقال متصل به برق گیر در برخورد مستقیم صاعقه با در نظر گرفتن پدیده غیرخطی یونیزاسیون و اثر وابستگی فرکانسی پارامترهای الکتریکی خاک تلفاتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
یونیزاسیون-خاک پراکنده ساز-صاعقه
سال 1400
مجله الكترومغناطيس كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران سعید رضا استاد زاده ، علی باقری

چکیده

در این مقاله، اضافه ولتاژ خطوط هوایی متصل به برق گیر در برخورد مستقیم صاعقه با در نظر گرفتن پدیده غیرخطی یونیزاسیون و اثر وابستگی فرکانسی پارامترهای الکتریکی خاک محاسبه می شود. بدین منظور، از تحلیلگرهای گذرای الکترومغناطیسی می توان استفاده کرد. در این سناریو، برق گیر توسط یک الکترود عمودی زمین می شود. جهت اعمال وابستگی فرکانسی پارامترهای خاک، از تقریب فرکانس معادل استفاده می شود بهگونهای که خاک با پارامترهای الکتریکی ثابت معادل جایگزین می شود. همچنین برای لحاظ کردن اثر یونیزاسیون خاک، از الکترود عمودی استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که ولتاژ القایی برق گیر در چهار RLC مقاومت غیرخطی در مدار معادل حالت (بدون یونیزاسیون و وابستگی فرکانسی، فقط اثر یونیزاسیون، فقط اثر وابستگی فرکانسی، یونیزاسیون و وابستگی فرکانسی به صورت هم زمان) متفاوت می باشد به گونه ای که ولتاژ القایی برق گیر در حالتیکه هر دو اثر لحاظ می شود نسبت به حالت هایی که هیچ اثر یا یک اثر لحاظ می شود، کمتر می شود این کاهش در خاک هایی که مقاومت ویژه بالا است یا طول الکترود عمودی زیاد می شود، محسوس تر است. این حقیقت نقش مهمی در طراحی برق گیرها ایفا می کند که باید توسط مهندسین قدرت لحاظ شود.