1403/02/03
سعید رضا استاد زاده

سعید رضا استاد زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9463-5642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15065733900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل غیر خطی آنتن های آرائه ای با بارگذاری غیرخطی با استفاده از استنتاج فازی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
استنتاج فازی، بارگذاری غیرخطی
سال 1394
پژوهشگران سعید رضا استاد زاده

چکیده

در این طرح با استفاده از استنتاج فازی، ولتاژ دو سر بار غیرخطی در هارمونی های مختلف با روش هارمونیک بالانس محاسبه شده سپس با روشی که مبتنی بر استنتاج فازی است، ابتدا رفتار مساله مورد نظر با توابع عضویت ساده استخراج می شود سپس اثر موج تابشی که به صورت یک موج صفحه ای است در غالب خطوطی مستقیم استخراج می شود. نتیجتا علی رغم روش هارمونیک بالانس ولتاژ با روش ارائه شده به صورت موثر محاسبه می شود