1403/02/03
سعید رضا استاد زاده

سعید رضا استاد زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9463-5642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15065733900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر زمینتلفاتی روی موج بازتاب از آنتن دو قطبی با بارگذاری غیر خطی مبتنی بر مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
پژوهشگران سعید رضا استاد زاده

چکیده

ثبت نشده‌است!