1403/01/30
سعید حمیدی

سعید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبات آسیب تابش به منظور شبیه سازی تابش نوترون با تابش یون و توسعه AMTRACK برنامۀ محاسباتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آسیب تابشی، تولید عیوب، طیف پس زنی مقدماتی، طیف وزنی پس زنی کد AMTRACK برنامۀ ،SRIM کد ، MCNPX
سال 1397
مجله پژوهش فيزيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران علی محمدی ، سعید حمیدی ، محسن اسدی اسدآبادی

چکیده

چکیده یکی از مهمترین نتایج تابش نوترون بر روی هدف جابهجایی اتمهای ماده از محل ثابت خود در شبکه کریستالی در پی یک واکنش هسته ای میباشد، که این پدیده موجب ایجاد آسیب تابشی نوترونی میشود. آسیب تابشی نوترونی را میتوان با استفاده از تابش یونهای سبک و سنگین شبیهسازی کرد، این روش شرایط انعطاف پذیری را در زمان تابش یون فراهم میآورد. داشتن دانش مقدماتی از اتم های پس زده شد ه اولیه 1و همچنین چگونگی توزیع عیوب نقطهای ثانویه نسبت به انرژی اتمهای پس زده اولیه نخستین گام بر ای شبیه ساز ی آس یب تابشی (PKA) 2" و چگونگی نفوذ عمقی آسیب در نمونه مراحل بعدی (DPA) نوترونی میباشد، سپس محاسبه میزان آسیب "جابهجایی به ازای هر اتم شبکه به ترتیب برای شبیهسازی برهمکنش نوترون و یونهای پر انرژی با مواد استفاده شده SRIM و کد MCNPX محاسبات است. در این مطالعه از کد ها و همچنین مشخصات عیوب نقطه ای ایجاد PKA نوشته شده که مشخصات MATLAB با نرمافزار (AMTRACK) و سپس یک برنامه جدید شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. با مقایسۀ طیف اتمهای پس زده شده و همچنین طیف وزنی عیوب نقطهای ناشی از یونها و نوترونها چگونگی آسیب یونی و نوترونی مقایسه میشود و بهترین یونها برای شبیهسازی آسیب تابشی نوترونی در راکتورها تعیین میشوند. هدف نها یی ما این است که با توسعه برنامهای مقدمات فیزیکی و آزمایشگاهی لازم برای جایگزینی تابش یون به جای تابش نوترون را فراهم کرده و از این طریق به آسیب تابشی نوترونی دست پیدا کنیم