1403/01/30
سعید حمیدی

سعید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه و اندازه گیری اثر کاهش دز جذبی در لبه های محصول بر پارامترهای سیستم شتابدهنده TT- الکترونی رودوترون مدل 200
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کلید واژگان: پرتودهی الکترونی، نسبت یکنواختی دز، کارایی انرژی، آهنگ تولید جرمی، رودوترون، روش مونت کارلو
سال 1394
مجله سنجش و ايمني پرتو
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا رئیس علی ، وحیدرضا بابائی ، سعید حمیدی ، سید محمودرضا تهامی

چکیده

در پرتوفرآوری مواد با استفاده از الکترون های پر انرژی ، کاهش تعداد الکترون های پرا کنده شده در لبه های محصول، باعث کاهش محسوسی در مقدار دز دریافت شده در این نواحی می شود. این موضوع روی برخی پارامترهای سیستم از جمله مقدار یکنواختی دز، کارایی انرژی و آهنگ و اندازه گیری های تجربی با MCNP تولید جرمی که بر مبنای دز کمینه تعیین می شوند اثر می گذارد. در این تحقیق با استفاده از کد مونت کارلوی 10 در محصول نمونه از جنس MeV در پرتودهی یک طرفه، توزیع سه بعدی دز جذبی ناشی از پرتوهای الکترونی با انرژی ،CTA دزیمترهای بر روی پارامترهای ،TT- سلولز بررسی شده واثر کاهش دز در لبه های محصول مورد پرتودهی توسط شتابدهنده الکترونی رودوترون مدل 200 پرتودهی محاسبه و اندازه گیری شده است. نتایج محاسباتی و تجربی که توافق خوبی با هم دارند نشان می دهند کاهش دز در لبه ها ی محصول 0(در عمق بهینه) در نتیجه کاهش آهنگ / 0 به 48 / باعث کاهش دز کمینه، افزایش نسبت یکنواختی دز و کاهش بیشینه کارایی انرژی از مقدار 70 تولید جرمی به مقدار حدود 30 درصد در پرتو فرآوری الکترونی می شود.