1403/01/30
سعید حمیدی

سعید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین شدت و طیف نوترونهای بهوجودآمده در حین تولید رادیوایزوتوپ18F
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: واکنش 2 نوترونهای پر انرژی، حفاظ پرتویی. ، SRIM برنامه ،ALICE کد ،Cyclone 18 ، سیکلوترون 30
سال 1395
مجله سنجش و ايمني پرتو
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا رئیس علی ، سعید حمیدی ، ناهید حاجیلو ، سمیه رخشانی

چکیده

چکیده H از طریق واکنش 2 FDG(18-Fluoro-Deoxy-Glucose) رادیوداروی 18 و گذراندن فرآیند شیمیایی، با استفاده ازپروتونهای با انرژی O(p,n)18F در پژوهشگاه علوم و فنون هستهای تولید میشود. شدت نوترون های تولیدی در این Cyclone 17 حاصل از شتابدهنده سیکلوترون 30 MeV واکنش و محاسبه طیف آنها به لحاظ ایمنی و به منظور بررسی حفاظ پرتوها ضروری است. در این مقاله با بهره گیری از کدهای کامپیوتری و نیز استفاده از اطلاعات ارائه شده در مراجع، شدت و طیف نوترونها محاسبه شد . به منظور اطمینان از صحت ALICE و SRIM 2003 شبیهسازی شد و از نتایج محاسبات مربوط به شدت و طیف نوترونها MCNP,4c محاسبات انجام شده، حفاظ پرتوها با استفاده از کد کامپیوتری بهعنوان مشخصات چشمه استفاده شد. سپس دز معادل نوترونها در فاصله مشخصی از چشمه محاسبه و با مقدار تجربی مقایسه گردید که تطابق قابل قبولی را نشان داد.