1403/01/30
سعید حمیدی

سعید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبۀ میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتودرمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کلیدواژگان: باریکه های الکترونی، پرتوهای ترمزی، آلودگی فوتونی، کد مونت کارلو، شتاب دهنده خطی پزشکی.
سال 1393
مجله سنجش و ايمني پرتو
شناسه DOI
پژوهشگران سعید حمیدی ، فتح الله محققی ، ملیحه رستم پور ، علی محمدی ، مهسا حسینی ، زهرا غلامی

چکیده

هنگام پرتودرمانی بیماران با پرتوهای الکترونی، به دلیل برهم کنش الکترون ها با اجزای مختلف سر شتاب دهنده خطی، فانتوم یا بدن بیمار، مقداری اشعۀ ایکس ناخواسته تولید می شود، لذا برای محاسبۀ دز آلودگی فوتون ترمزی ناشی از برهم کنش باریکه های الکترونی شتاب دهنده خطی پزشکی 15 با استفاده از MeV واقع در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، ابتدا میزان تولید دز پرتوهای ترمزی در انرژ ی ها ی 10 و Precise الکتا MCNPX آشکارسازهای ترمولومینسانس اندازه گیری شد، سپس این مقادیر با نتایج حاصل از شبیه سازی اتاق رادیوتراپی و دستگاه لیناک با کد مقایسه شد. ضمن همخوانی مناسب بین داده های تئوری و تجربی در هر دو انرژی مد نظر، نتایج به دست آمده دز حاصل از پرتوهای ترمزی نسبت به دز الکترون تابشی را روی سطح فانتوم به طور متوسط، 2 تا 5 درصد و در محدوده میلی سیورت برآورد می کند.