1403/01/30
سعید حمیدی

سعید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج طیف چشمه های نوترونی 241Am-Be , 252Cf با استفاده از سامانه طیف نگار کره های بانر.
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آشکار سازی، کالیبره کردن، طیف نگار بانر، بازیابی طیف، چشمه های نوترون
سال 1395
مجله پژوهش فيزيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران سعید حمیدی ، محمد علی ورشابی ، محمد رضا کاردان ، علی اکبر کاظمی موحد

چکیده

چکیده یکی از روشهای اندازهگیری توزیع انرژی نوترون استفاده از سامانه کره های بانر است که در زمینه طیف نگاری و دزیمتری نوترون مورد استفاده است. این سامانه شامل یک آشکارساز نوترون حرارتی است که در مرکز چند کره پلی اتیلنی قرار میگیرد و به دلیل همسانگرد بودن پاسخ دستگاه ناشی از تقارن کروی کندکننده ها و نیز پهنای وسیع محدوده انرژی قابل اندازه گیری، هنوز قابل استفاده و مفید است. به منظور استفاده کاربرد ی از این طیف سنج، لازم است این دستگاه توسط چشمه های نوترونی استاندارد، کالیبره شود. هدف این پژوهش، تعیین ضر یب کا لیبره کردن ساما نه طیف نگاری کره های بانر مجهز به آشکارساز سوسوزن یدید لیتیوم، متعلق به آزمایشگاه کالیبره کردن سازمان انرژی اتمی، و به دست آوردن طی ف 252 موجود در سازمان مزبور میباشد. کالیبره کردن و اندازه گیری داده ها ی تجربی توسط دو چشمه Cf 241 و Am-Be انرژی دو چشمه استاندارد براساس روش MCNPX استاندارد مذکور انجام شده است. نتایج شبیه سازی و بردار پاسخ مربوط به هر آشکارساز، از طر ی ق کد شبیه ساز ی توسط نرم افزارها ی SPUNIT مونت کارلو به دست آمده است. باز یابی طیفها مربوط به این سامانه، به روش تکرار و از طر یق کد،BUMS و نرم افزار برخط NSDUAZ6LiI(Eu)Ver1/0 صورت گرفته است.