1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و تجزیه وتحلیل حفاظ اتاقک سربی و سلول داغ نوعی مورد استفاده در تولید رادیوایزوتوپ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
حفاظ سازی، 2.MCNP6 ،سلول داغ، اتاقک سربی، مولیبدن-99.
سال 1402
مجله مجله سنجش و ایمنی پرتو
شناسه DOI
پژوهشگران ابوذر کیانی ، رضا پورایمانی ، علی بهرامی سامانی ، میلاد میرعماد

چکیده

برای انجام فرآیندهای شیمی تابشی جهت استحصال رادیوایزوتوپ مدنظر از هدف داغ، به تجهیزاتی موسوم به اتاقک سربی و سلول داغ نیاز است. طراحی و حفاظ گذاری صحیح این تجهیزات، با هدف کاهش پرتوگیری کارکنان، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. در این مقاله، بر اساس گامازایی هدف داغ مورد استفاده در فرآیند تولید مولیبدن-99 ،محاسبات مربوط به طراحی حفاظ مناسب برای اتاقکی با ابعاد معین، از جنس بتون- باریت جهت ساخت سلول داغ و از جنس سرب جهت ساخت اتاقک سربی، انجام شده است. نتایج شبیهسازی با کد مونت کارلوی 2.MCNP6 نشان میدهد که ضخامت حفاظ جهت محدود نمودن نرخ دز به h/µSv 10 ،بهترتیب برای ساخت سلول داغ و اتاقک سربی برابرcm 90 وcm 24 میباشد.