1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه تأث یر وجود فوتونوترون ها در را هاندازی مجدد رآکتور تحقیقاتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: ،کد6.2MCNP فوتو نوترون، شکافت، راکتور آب سنگین
سال 1402
پژوهشگران رضا پورایمانی ، ابوذر کیانی ، علی بهرامی سامانی ، میلاد میرعماد

چکیده

به دلیل وجود اورانیوم در مجموعههای سوختی راکتور، در اثر شکافت خودبهخودی، نوترون اولیه پروسه شکافت تولید میگردد و به ازای جرم بحرانی، راکتور میتواند به حالتپایا برسد. اندرکنشهای فوتونوترونی نیز میتوانند تأمینکنند هی نوترونهای اولیه پروسه شکافت در راکتورها باشند. در این مقاله اثر فوتونوترون ها در راکتور آ بسنگین فرضی، بعد از خاموشی بررسی شد. در این راستا مقدار کسر مؤثر فوتونوترو نها، تأثیر آن بر راکتیویته و شدت چشمه نوترونی حاصل از فوتونوترون ها برحسب زمان پس از خاموشی )راه اندازی بعدی( قلب راکتور محاسبه شد. هدف اصلی، محاسبه شدت فوتونوترونها در راکتور ب همنظور بررسی عدم نیاز به چشمه خارجی (غیر از نوترونهای آنی و تأخیر ی شکافت( نوترونی میباشد).