1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبات امکان سنجی تولید رادیوایزوتوپهای کاربردی شکافت از راکتورهای هموژن آبی با توان های مختلف
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
MCNP کلیدواژهها: رادیوایزوتوپهای کاربردی، رآکتور آرگوس، ارزیابی نوترونیک، کد 6
سال 1401
پژوهشگران ابوذر کیانی ، رضا پورایمانی

چکیده

چکیده: یکی از پرمصرفترین رادیوایزوتوپها در پزشکی هستهای میباشد. در حال حاضر بیش Mo 99 بهعنوان دختر 99 mTc در راکتورهای تحقیقاتی و چندمنظوره تولید U به روش شکافت 235 mTc/99Mo مورد نیاز ژنراتورهای 99 Mo99 % از 80 و تولید U میشود. در این راستا راکتورهای هموژن آبی میتوانند جایگزین مناسبی برای پرتودهی اهداف حاوی 235 با I و 131 Xe133 ،Sr89 ،Mo و سایر رادیوایزوتوپهای کاربردی به روش شکافت باشند. در این مقاله تولید 99 Mo99 19 %، به ازای توانهای عملکردی متفاوت، مورد / استفاده از رآکتور آرگوس با سوخت نیترات اورانیل با غنای پایین 75 نشان میدهد که موجودی رادیوایزوتوپ های ذکر MCNP بررسی قرار گرفت. نتایج شبیهسازی با کد مونتکارلوی 6 شده، برای توان های مختلف، به صورت نمایی رشد می کند تا به یک فعالیت اشباع برسد.