1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد در برهمکنش الاستیک نوترون بر سطح مقطع آسیب جابجایی ایزوتوپ 56Fe
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پراکندگی، همسانگرد، غیرهمسانگرد، سطح مقطع آسیب، برهمکنش الاستیک، آهن
سال 1401
پژوهشگران الهه مسلمی مهنی ، فرخ خوش احوال ، رضا پورایمانی

چکیده

برهمکنش الاستیک نوترون، نقش مهمی در جابجایی اتمهای ماده دارد، و باعث آسیب در مواد و تاسیسات هستهای میشود. این برهمکنش میتواند به دو صورت همسانگرد و غیرهمسانگرد صورت گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر نوع پراکندگی الاستیک نوترون از ایزوتوپ ،56Feبر روی سطح مقطع آسیب جابجایی است، که از مدلهای جابجایی arc-dpa ،NRTو rpaدر آن استفاده شده است. در این محاسبات، از روش شبیهسازی برخورد دو جسمی استفاده شده است. برای محاسبه سطح مقطع آسیب جابجایی نوترون، دادههای هستهای نظیر سطح مقطع برهمکنش الاستیک و ضرایب لژاندر لازم است، که این دادهها از کتابخانه ENDF/B-VIتوسط زبان برنامهنویسی FORTRAN 90فراخوانی شدهاند. نتایج نشان میدهد، در انرژیهای بالا، سطح مقطع آسیب جابجایی پراکندگی غیرهمسانگرد نسبت به پراکندگی همسانگرد، برای همه مدلهای جابجایی کاهش یافته است