1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی سطوح تابش هستههای پرتوزای طبیعی در معدن سرب روی کوشک، ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سنگ معدن Pb-Zn ،پرتوزایی طبیعی، شاخص خطرپذیری، HPGe.
سال 1401
مجله مجله سنجش و ایمنی پرتو
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، منصوره تاتاری ، منیره محبیان

چکیده

در این پژوهش سطح پرتوزایی طبیعی کانسنگ معدن روی- سرب کوشک یزد تعیین گردید و خطرات رادیولوژیکی مرتبط با آن محاسبه شد. ، Th 226 فعالیتهای ویژه هستههای Ra 232 K و 40 در سنگ معدن Pb-Zn با استفاده از سیستم آشکارساز ژرمانیوم با خلوص باال )HPGe )و شاخصهای خطرات رادیولوژیکی فعالیت معادل رادیوم (Raeq ،(شاخصهای خطرپذیری خارجی و داخلی (Hex, Hin ،(اندازهگیری شد. شاخص پرتوزایی گاما (Iγ ،(نرخ دز جذبی در هوا (D ،(دز موثر ساالنه (AED ،(دز معادل ساالنه غدد جنسی (AGDE (و خطر ابتال به سرطان در طول ، Th 226 عمر (ELCR (محاسبه گردید. میانگین Ra 232 K و 40 293/56±21/18 و 14/66±5/43 ، 37/12 ±5/32 بهترتیب Zn-Pb کانسنگ در kg/Bq به دست آمد. همچنین میانگین پارامترهای خطر رادیولوژیکی مانند Raeq ،Hex ،Hin ،D ،AED ،AGDE و Iγ در محدوده ایمن به دست 3 -آمد. میانگین ELCR برای سنگ روی- سرب، ضایعات معدن و خاک اطراف به ترتیب ،0/15× 10 -3 و0/15× 10 -3 10× 23/0بود که کمتر از 10× 29/0 بود. این مطالعه نشان داد که سطح رادیواکتیویته در ناحیه سنگ معدن Pb-Zn از مقدار بحرانی فراتر نرفته و با نتایج 3 -میانگین جهانی جهانی مطابقت دارد.علیرغم اینکه سریهای واپاشان طبیعی به سرب منتهی میشوند تغییر معناداری در میانگین فعالیت عناصر پرتوزای طبیعی مشاهده نگردید. عالوه بر این، شاخصهای محاسبهشده خطر تشعشع نشان داد که سنگ معدن روی سرب برای کارگران معدن بیخطر بوده و خطر رادیولوژیکی قابلتوجهی برای آنها ایجاد نمیکند