1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین توزیع مواد پرتوزا در منطقه شهر بروجرد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رادیواکتیویته، آشکارسازی گاما، خاک، پرتوزایی محیطی، آشکارساز HPGe
سال 1401
پژوهشگران رضا پورایمانی(استاد راهنما)، مبین باجلان(دانشجو)، منیره محبیان(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش 30 نمونه خاک بکر از خاک های سطحی زمین (عمق کمتر از 10 سانتی متر) در شهرستان بروجرد مورد مطالعه قرار داده شد. به وسیله ی دستگاه GPS طول و عرض جغرافیایی محل برداشت هر یک از نمونه ها تعیین گردید. نمونه ها به وسیله هاون آسیاب شده به مدت یک روز در فضای اتاق با دمای متعادل نگهداری شدند تا رطوبت احتمالی کاملا از بین برود و پس از آن به ترتیب از مش های 20 و 40 عبور داده شدند. به جهت برقراری تعادل دیرپا، نمونه ها در ظروف نگین بسته بندی و با چسب آکواریوم کاملا آب بندی گردیدند و به مدت حداقل 50 روز در آزمایشگاه نگهداری شدند. فعالیت ویژه هسته های پرتوزای طبیعی از روش آشکارسازی گاما و با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) مدل GCD30195BSI با بازدهی نسبی 30٪ تعیین گردید. مقدار فعالیت ویژه هسته های پرتوزای (_ ^226)Ra و (_ ^232)Thو (_ ^40)K و (_ ^137)Cs در نمونه های مورد مطالعه به ترتیب در محدوده ی 2.39±0.75 تا 29.84±2.14 و 17.06±3.59 تا 67.10±5.57 و 159.01±6.72 تا 539.22±12.21 و <0.36 تا 4.45±0.40 بر حسب بکرل بر کیلوگرم (Bq/kg) متغییر هستند. مقدار دز جذبی در هوا در ارتفاع یک متری و فعالیت معادل رادیوم به ترتیب از 24.98 تا 68.27 و 52.02 تا 139.54 بر حسب (nGyh^(-1)) محاسبه گردید. مقدار میانگین دز جذبی در هوا در نمونه ها کمتر از میانگین جهانی است. میانگین فعالیت معادل رادیوم نبز کمتر از میانگین جهانی است.