1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری تابع برانگیختگی واکنش 94Mo(p,n) 94mTc با استفاده از روش لایه های نازک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
94mTc ، تابع برانگیختگی، مولیبدن طبیعی، روش لایه های نازک، سیکلون 30
سال 1400
مجله مجلة پژوهش سيستمهاي بس ذره اي
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، غلامرضا رئیس علی

چکیده

در بین رادیو ایزوتوپ های، ایزوتوپ های تکنیسیوم به علت تنوع کیت هایی که توسط آن نشان دار می گردند دارای جایگاه ویژ ه ای هستند. پیشرفت های اخیر در زمینه شیمی رادیو داروی تکنیسیوم و توسعه فناوری در زمینه تصویربرداری PET در تشخیص بیماری های قلب و عروق باعث جلب توجه زیادی از دانشمندان و پژوهشگران به ایزوتوپm94Tc (T1/2 = 52.5m; Iβ+ =72%; Eβ+=2.47 MeV) به عنوان گسیل کننده پوزیترون شده است. در این روش ابتدا تابع برانگیختگی natMo(p,n) 94mTc با استفاده از ورق مولیبدن طبیعی به روش فعال سازی مجموعه لایه های نازک در بازه انرژی 4/6 تا MeV4/17 اندازه گیری گردید و سپس تابع برانگیختگی 94Mo(p,n) 94mTcدر این بازه انرژی تعیین شد. سطح مقطع واکنش در محدوده 21 تا 511 میلی بارن تغییر می کند. انرژی باریکه پروتون تابیده شده به هر لایه از مجموعه لایه های هدف با استفاده از نرم افزار SRIM تعیین شد. مقایسه مقادیر اندازه گیری شده تابع برانگیختگی 94Mo(p,n) 94mTc در این پژوهش با اندازه گیری ها انجام شده توسط دو گروه از پژوهشگران دیگر که با هدف مولیبدن غنی شده انجام شده است توافق قابل قبولی را نشان داد.