1403/03/29
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبات آسیب تابشی و تنش عملکردی بر روی محفظه فشار رآکتور 1000-WWER و آنالیز حساسیت مقادیر محاسبه شده نسبت به نوع طیف نوترون بر روی جداره محفظه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آسیب تابش، کد محاسباتی SPECTER ،آنالیز حساسیت، تنش عملکردی، محفظه فشار
سال 1400
مجله مجله علوم و فنون هسته اي
شناسه DOI
پژوهشگران الهه مسلمی ، فرخ خوش احوال ، رضا پورایمانی

چکیده

چکیده محاسبات آسیب ناشی از تابش نوترون برای تخمین طولعمر تأسیسات هستهای بسیار حای ز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی حساسیت میزان آسیب نسبت به طیف نوترون در ناحیه بیشینه شار از محفظه فشار می باشد. محاسبات آسیب تابشی برای سه ساختار گروهبندی انرژی مختلف در ناحیه بیشینه شار توسط کدهای SPECOMP و SPECTER صورت گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی کد SPECTER و مقادیر بهدست آمده از استاندارد 693-E ASTM ،برای سه ساختار گروهبندی انرژی WIMS ،CINDER و 4 -OPENMC در ضخامت یکچهارم محفظه فشار، میزان اختالف محاسبات بهترتیب ،0/25×10 -4 و 0/75×10 -4 آمده بهدست 1/74×10 4 -است. بنابراین گروهبندی انرژی WIMS با اختالف 10×25/0 ،میزان آسیب دقیقتری در ضخامت یکچهارم محفظه فشار رآکتور 1000 WWER را بهدست میدهد. در ضخامت سه چهارم محفظه فشار )با توجه به تغییر ترکیبات ماده محفظه فشار(، میزان اختالف 4 -محاسبات بهترتیب برابر با ،0/43×10 -4 و0/52×10 -4 10×86/1 میباشد. بنابراین در ضخامت سهچهارم محفظه فشار نیز گروهبندی انرژی ( ASTM E-693 استاندارد مقدار به نسبت اختالف کمترین با WIMS -4 43 ×10 0/ (، دقیقترین آسیب را نسبت به دو طیف دیگر محاسبه میکند. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت محاسبات آسیب در ضخامتهای مختلف گویای این واقعیت است که محاسبات آسیب نسبت به تعداد گروه انرژی نوترون بسیار حساس است و با افزایش گروه انرژی، اختالف بین مقادیر آسیب با مقدار استاندارد 693-E ASTM کاهش یافته است. با توجه به نتایج آسیب برای ضخامت یک چهارم، میزان تنش عملکردی بهوجود آمده توسط گروهبندی انرژی WIMS در مدت زمان 1 ، .است شده محاسبه WWER 1000 رآکتور کارکرد سال 40 و 35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5