1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد نوترونیک چند جاذب سوختنی شناخته شده در مجتمع های سوخت راکتور بوشهر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
راکتور بوشهر، فرسایش سوخت، توزیع توان، طول سیکل
سال 1399
پژوهشگران زهرا پاپی ، فرخ خوش احوال ، رضا پورایمانی

چکیده

چکیده : در دهه اخیر افزایش طول سیکل برای راکتورهای آب سبک از جمله راکتور 1000-WWER به منظور کاهش میزان هزینه تولید برق، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. هدف، کاهش هزینه های مربوط به تجدید سوخت هسته ای در طول یک دوره کارکرد و به تبع آن بهبود هزینه های مربوط به تولید سوخت میباشد. به علت کمبود نسبی منابع اورانیوم در ایران و همچنین به کارگیری سوخت جدید در راکتور قدرت بوشهر، به نظر میرسد استفاده از جاذبهای سوختنی یکپارچه (IBA ، در جهت اهداف ذکرشده است. در این پژوهش، پس از شبیه سازی سه بعدی نوترونیک توسط کد (6.MCNPX2 پارامترهای نوترونیک شامل محاسبات برناپ، مورد ارزیابی نوسان راکتیویته و توزیع توان جاذبهای سوختنی یکپارچه شامل UO2-Gd2O3 ،UO2-Er2O3 و UO2-Dy2O3 قرارگرفت. نتایج با جاذب فعلی ) CrB2Al )در راکتور بوشهر مقایسه گردید. مشاهده میشود که جاذب سوختنی اربیوم کمترین اثر ) pcm 3465 (و جاذب سوختنی گادولونیوم بیشترین اثر را )pcm 10893 (روی مقادیر راکتیویته اولیه دارند. همچنین جاذب سوختنی گادولونیوم با کمترین نوسان راکتیویته )ΔK 277/0 ) و افزایش طول سیکل به میزان MTU/01GWd/1 گزینه مطلوبتری به نظر میرسد.