1403/03/29
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد در برهمکنش االستیک نوترون بر سطح 56 مقطع آسیب جابجایی ایزوتوپ Fe
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پراکندگی، همسانگرد، غیرهمسانگرد، سطح مقطع آسیب، برهمکنش االستیک، آهن
سال 1399
پژوهشگران الهه مسلمی مهنی ، فرخ خوش احوال ، رضا پورایمانی

چکیده

چکیده: برهم کنش االستیک نوترون، نقش مهمی در جابجایی اتمهای ماده دارد، و باعث آسیب در مواد و تاسیسات هسته ای می شود. این برهم کنش میتواند به دو ، بر روی سطح مقطع 56 صورت همسانگرد و غیرهمسانگرد صورت گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر نوع پراکندگی االستیک نوترون از ایزوتوپ Fe آسیب جابجایی است، که از مدلهای جابجایی NRT ،dpa-arc و rpa در آن استفاده شده است. در این محاسبات، از روش شبیه سازی برخورد دو جسمی استفاده شده ا ست. برای محاسبه سطح مقطع آسیب جابجایی نوترون، دادههای هستهای نظیر سطح مقطع برهم کنش االستیک و ضرایب لژاندر الزم است، که این دادهها از کتابخانه VI-B/ENDF توسط زبان برنامهنویسی 90 FORTRAN فراخوانی شده اند. نتایج نشان میدهد، در انرژیهای باال، سطح مقطع آسیب جابجایی پراکندگی غیرهمسانگرد نسبت به پراکندگی همسانگرد، برای همه مدلهای جابجایی کاهش یافته است