1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته های پرتوزا در خاکهای اطراف نیروگاه سوخت فسیلی شازند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: هسته های پرتوزا، نیروگاه سوخت فسیلی، نقشه رادیولوژیکی، شاخص گاما، شاخص آلفا
سال 1399
مجله سنجش و ايمني پرتو
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، طیبه داود مقامی ، منیره محبیان

چکیده

در این پژوهش از شرق نیروگاه شازند تا اراک 34 نمونه خاک در فاصله 25 کیلومتر جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت ویژه هسته های پرتوزای 226Ra، 232Th، 40K و 137Cs با استفاده از آشکارساز HPGe با بازدهی نسبی 30% و به روش اسپکترومتری گاما تعیین گردیدند. گستره پرتوزایی مقدار فعالیت ویژه هسته های پرتوزای مذکور درنمونه های جمع آوری شده به ترتیب از 82/3±92/ 18 تا 38/5±11/43، از 23/4± 31/ 25 تا 30/7±27/54 و کمتراز 49/1 تا 76 /1±77/35 بکرل برکیلوگرم اندازه گیری گردید. مقدار.شاخص های گاما و آلفا برای نمونه ها محاسبه شد. شاخص گاما با مقدار میانگین 86/0 در بازه با مقدار 61/0 تا مقدار 16/1 تغییر می کند. شاخص آلفا به ترتیب با مقادیر 09/0 تا 22/0 در نمونه ها با مقدار میانگین 13/0 به دست آمد. نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته های پرتوزا با استفاده از نرم افزار SURFER15 رسم گردید.