1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری پرتوزایی خاک های سطحی شرق نیروگاه سوخت فسیلی شازند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پرتوزایی، فعالیت معادل رادیوم، خاک، نیروگاه برق شازند
سال 1399
مجله فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، طیبه داود مقامی

چکیده

چکیده زمینه و هدف: انسان ها همواره در معرض پرتوهای یون ساز قرار دارند. یکی از منابع این پرتوها، تابش های هسته ای مربوط به ویژه هسته های پرتوزای موجود در آب، خاک، سنگ و گیاهان است. عناصر پرتوزا باگسیل تابش های هسته ای باعث بروز بیماری هایی نظیر سرطان و ناهنجاری های ژنتیکی میگردند. بنابراین مطالعه و بررسی پرتوزایی خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. روش بررسی: در این پژوهش34 نمونه خاک از حد فاصل نیروگاه سوخت فسیلی شازند تا شهر اراک مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت ویژه هسته های پرتوزا از روش بیناب نگاری گاما و با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) با بازدهی نسبی 30% تعیین گردید. مقادیر فعالیت ویژه عناصر پرتوزا، فعالیت معادل رادیم و آهنگ دز جذبی در هوا برای کلیه نمونه ها محاسبه شد. یافته ها: مقدار فعالیت ویژه هسته های پرتوزای 226Ra و 232Thو 40K و 137Csدرنمونه های جمع آوری شده به ترتیب درمحدوده 91/1±92/18تا 69/2±11/43 و 16/2±31/25 تا 65/3±27/54 و 96/9±17/230 تا03/18±25/728 و 49/1> تا 88/0±52/9برحسب بکرل برکیلوگرم تغییر می کند. مقدار آهنگ دز جذبی در هوا در ارتفاع یک متری و فعالیت معادل رادیوم به ترتیب از 38/1±57/40 تا 07/2±98/76برحسب(nGy/h) و از 08/3 ± 14/84 تا 50/4±74/157 بر حسب Bq/kg محاسبه گردید. بحث و نتیجه گیری: میانگین فعالیت معادل رادیوم برای نمونه های خاک Bq/kg 38/18± 38/116 محاسبه گردید که در سطح مقدار میانگین جهانی(Bq/kg69/131) است. بیش ترین مقدار پرتوزایی در فاصله 3 تا 7 کیلومتری نیروگاه مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که پرتوزایی خاک این منطقه خطری برای سلامتی ساکنین ایجاد نمی کند.