1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین عناصر پرتوزا و کم مقدار در میگوی پرورشی و دریایی(خلیج فارس) و پوست آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عناصر کم مقدار، عناصر پرتوزا، میگو، فعال سازی نوترونی، HPGe
سال 1399
پژوهشگران رضا پورایمانی(استاد راهنما)

چکیده

سلامت افراد جامعه یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد وتوسعه آن جامعه است و برای تامین سلامت جامعه یکی ازاصلی ترین عوامل، غذای سالم و مطمئن است. غذای ناسالم موجب بیماری انسان ها و غیر فعال شدن بخش مهمی از جامعه و درگیری بخش دیگری برای خدمت رسانی به مردم بیمار و ناسالم می گردد. آلودگی با عناصر سمی یک نگرانی جهانی است و هر ماده غذایی آلوده قادر به انتقال عناصر سمی از طریق خوردن است همچنین با افزایش مقدار مصرف این مواد غذایی آلوده، خطر بیمار شدن مردم افزایش می-یابد. به همین دلیل دانستن عناصر موجود در موادغذایی ازاهمیت بالایی برخوردار است زیرا ما باید بدانیم که بدن انسان چه مقدار از این عناصر مفید نیاز دارد یا حد تحمل بدن در مقابل عناصر مضر چقدر می باشد. در این پژوهش با استفاده ازروش آنالیز فعال سازی نوترونی غلظت 12عنصرشامل آلومینیوم، کلسیم، کلر، منیزیم، منگنز، برم، سدیم، آهن، کروم، روی، اسکاندیم و آرسنیک در گوشت و پوست میگو های دریایی و پرورشی تعیین گردید. غلظت این عناصر در بافت نرم میگو به ترتیب در محدوده 643/0 تا 22/1، 3600 تا7300، 3400تا7300، 1000تا2100، 38/3تا52/5، 8/16تا8/22، 3900 تا4900، 70تا251، 0 تا 42/4، 6/55تا 9/71، 0364/0تا 0526/0و55/1تا 8/27 و در بافت سخت میگو به ترتیب در محدوده 26/1 تا 73/1، 51000تا137000، 3700تا 7300، 3300تا 5200، 18/7تا 4/19، 192تا 259، 3500تا5400، 178تا 553، ندارد، 4/52تا 6/66، 0511/0تا 127/0 و58/2 تا 72/8 برحسب ppmبه دست آمد.در این تحقیق دو نمونه از میگوهای دریایی و دو نمونه از میگوهای پرورشی تهیه گردید و راکتور مینیاتوری اصفهان(MNSR) به عنوان چشمه نوترون برای فعال سازی نوترونی استفاده شد. علاوه بر این با استفاده از روش طیف نگاری گاما مقدار ویژه هسته های پرتوزای پتاسیم، سزیم، رادیوم، و توریم در نمونه های تهیه شده تعیین شد. برای ثبت طیف های گاما از آشکارساز نیمه هادی فوق خالص ژرمانیومی HPGe استفاده شد. پس از بررسی نتایج به دست آمده وتجزیه و تحلیل آن ها مشخص شد که غلظت عناصر مضردر پوست میگو بیشتر از بافت نرم آن است. پس از بررسی نتایج به دست آمده وتجزیه و تحلیل آن ها مشخص شد که پوست میگو باعث جذب بسیاری از عناصر مضر می شود. به-عنوان مثال برم توسط پوست میگو جذب شده و مقدار آن در گوشت ها بسیار کم تر بود.همچنین کلسیم درپوست میگوها بسیار بیشتر از