1403/03/29
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین غلظت رادیواکتیویته طبیعی برخی رادیونوکلییدها در کانسارهای سرب و روی یزد
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ویژه هسته های 226Ra، 232Th و 40K ، معدن سرب و روی، طیف نگاری گاما، آشکارساز HPGe
سال 1398
پژوهشگران رضا پورایمانی

چکیده

در این پژوهش تعداد 16 نمونه سنگ از معدن سرب و روی یزد به روش تصادفی جمع آوری و کدگذاری شدند. پس آماده سازی نمونه ها و سپری شدن زمان تعادل پرتوزا، فعالیت ویژه هسته های پرتوزای طبیعی با استفاده از روش طیف نگاری پرتوهای گاما و با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیوم (HPGe) تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که گستره فعالیت ویژه هسته های 226Ra ،232Th و 40K بر حسب Bq〖Kg〗^(-1) به ترتیب (96/0±55/5 تا11/5±74/69)، (1/91±0/21 تا48/13±2/61)، (73/2±19/16تا 66/14±02/666) است. بیشینه Raeq برابر Bqkg-170/182 است که پایین تر از حداکثر میزان مجاز (Bqkg-1370) می باشد. آهنگ دز جذبی از نمونه ها بر حسب nGyh-1 از 76/4 تا 60/85 متغیر می باشد. همچنین میزان Hin و Hex در نمونه ها به ترتیب از 042/0 تا 65/0 و 027/0 تا 48/0 تغییر می کنند.