1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری مقدار ویژه هسته های پرتوزا درآب آشامیدنی اصفهان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آشکارساز HPGe، رادیونکلید ها، طیف نگاری گاما، آب آشامیدنی
سال 1398
پژوهشگران رضا پورایمانی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش 26 نمونه آشامیدنی از شهر اصفهان و شهرستان های نزدیک آن (خمینی شهر، نجف آباد، شاهین شهر) جمع آوری گردید. تمامی نمونه ها در ظروف مارینلی بیکر به حجم 800 سی سی به مدت 48 روز به منظور برقراری تعادل دیرپا زنجیره رادیواکتیو در آزمایشگاه آب بندی گردید. سپس طیف نگاری گاما توسط آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) با بازده نسبی 30 درصد باقدرت تفکیک انرژی95/1 کیلو الکترون ولت برای خط گامای کبالت 60 باانرژی52/1332 کیلو الکترون ولت و ولتاژ کاری 3000 ولت. فعالیت ویژه هسته〖226〗_Raبرای همه نمونه ها پایین تر از حد آشکارسازی بود و میانگین فعالیت ویژه〖228〗_Ra،〖40〗_K،〖137〗_Csبه 137Cs ترتیب09/0±46/1،37/0±79/25،03/0±24/0برحسبBq/l و دز موثرسالیانه ویژه هسته های〖228〗_Ra،〖40〗_K،〖137〗_Csبرای بزرگسال به ترتیب 1153_30/317 ومیانگین70/628،60/145_88/57ومیانگین86/93،73/6_56/0ومیانگین77/1برحسبSv/y)μ(