1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پرتوزایی محیطی در خاکهای مرزی منطقه هویزه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آشکارساز HPGe ،اورانیوم ضعیف شده، پرتوزایی محیطی، فعالیت معادل رادیوم.
سال 1398
مجله فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، سید محسن مرتضوی شاهرودی

چکیده

چکیده زمینه و هدف: هستههای پرتوزا به صورت طبیعی و مصنوعی در آب، خاک، سنگ و هوا وجود دارند و همه انسانها در معرض تابشهای هستهای قرار دارند. برخی از فعالیتهای بشری مانند استفاده از سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده در جنگها و یا سوانح هستهای باعث افزایش پرتوزایی محیطی میشوند. با توجه به نزدیکی هویزه به مناطق جنگی کشور عراق، مطالعه پرتوزایی خاک این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است. روش بررسی: در این پژوهش 10 نمونه خاک از منطقه هویزه در نزدیکی مرز عراق مورد مطالعه قرار گرفتند. فعالیت ویژه هستههای پرتوزا با روش بینابنمایی گاما و با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی)HPGe )مدل GCD30195 با بازدهی نسبی 30% تعیین گردید. مقدار فعالیت معادل رادیوم، شاخص خطرپذیری داخلی و خارجی و کمیتهای دزسنجی و همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر رادیوم، توریوم وپتاسیم محاسبه شد. ،Ra 238 یافتهها: مقادیرمیانگین فعالیت ویژه هستههای U 226 Th ، 232 K، 40 Cs و 137 در نمونههای خاک مورد مطالعه به ترتیب 09/34 ، برحسب 5/64 و 384/68 ،34/84 ،34/96 -1 Bqkg بدست آمد. مقادیرHin وHext در نمونهها به ترتیب از 37/0تا 49/0 و 25/0 تا37/0 و Th 226 تغییر میکند. ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات Ra 232 برابر 59/0 بهدست آمد که همبستگی متوسطی را نشان می- دهد. 1 -بحث و نتیجه گیری: مقدار میانگین Raeq درنمونههای مورد مطالعه Bqkg 39/114 به دست آمد که از مقدار میانگین جهانی ( -1 69Bqkg/131 )کمتر است. همه کمیتهای رادیولوژیکی نمونهها درسطح مجاز میباشند و نزدیک به میانگین جهانی است. آثاری از اورانیوم ضعیف شده در این منطقه مشاهده نگردید