1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری عناصر کم مقدار در به و سیب با روش فعالسازی نوترونی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عناصر کم مقدار، فعالسازی نوترونی، به، سیب
سال 1397
پژوهشگران رضا پورایمانی ، علی اصغر فتحی وند ، مریم احمدی

چکیده

آگاهی دقیق از غلظت عناصر کم مقدار در میوه ها برای داشتن رژیم غذایی مناسب بسیار مهم است.در این پژوهش نمونه به (Cydonia oblonga ) اصفهان و سیب(M. pumila) مراغه با روش فعالسازی نوترونی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این روش، راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان منبع نوترون حرارتی و روش نسبی NAA به عنوان نوع تحلیل مورد استفاده گردید. برای ثبت طیف اشعه گاما از آشکارساز ژرمانیم با خلوص بالا استفاده شد. در نهایت غلظت 12 عنصر کم مقدار تعیین گردید. مقدار کرم با توجه به اهمیت آن در پایین آوردن کلوسترول در خون، در میوه به و سیب مراغه به ترتیب برابر 91/2 و 45/0 میلیگرم بر کیلوگرم بدست آمد