1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته های پرتوزا در خاک های اطراف نیروگاه سوخت فسیلی شازند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
هسته های پرتوزا، نیروگاه سوخت فسیلی، نقشه رادیولوژیکی، شاخص گاما، شاخص آلفا
سال 1397
پژوهشگران رضا پورایمانی ، طیبه داود مقامی ، منیره محبیان

چکیده

چکیده در این پژوهش از شرق نیروگاه شازند تا اراک 34 نمونه خاک در فاصله 25 کیلومتر جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت ویژه هسته های پرتوزای ‎ Ra 226 ، Th232 وK40 و Cs ‎137 با استفاده از آشکارسازHPGe با بازدهی نسبی 30% و به روش اسپکترومتری گاما تعیین گردیدند.گستره پرتوزایی مقدار فعالیت ویژه هسته های پرتوزای مذکور درنمونه های جمع آوری شده به ترتیب از82/3±92/18تا 38/5±11/43 از23/4±31/25 تا 30/7± 27/54 ،از 93/ 19 ± 17/230 تا06/36 ± 25/728 و کمتراز49/1 تا 76/1 ±77/35 بکرل برکیلوگرم اندازه گیری گردید. مقدار.شاخص های گاما و آلفا برای نمونه ها محاسبه شد. شاخص گاما با مقدار میانگین 86/0 دربازه 61/0 تا 16/1 تغییر می کند. شاخص آلفا به ترتیب با مقادیر 09/0تا 22/0 درنمونه ها با مقدارمیانگین 13/0 به-دست آمد. . نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته های پرتوزا با استفاده از نرم افزارSURFUR15 رسم گردید.