1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین پارامتر های رادیولوژیکی سنگ های آذرین منطقه الوند همدان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سنگ آذرین، پرتوزایی طبیعی، ELCR، AGDE
سال 1396
مجله تابش و فناوري هسته اي
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، سید محسن مرتضوی شاهرودی ، راحله قهری

چکیده

چکیده انسان ها همواره در معرض تابشهای یونساز قرار دارند مقدار این تابشها بستگی به نوع سنگ، خاک و منطقه جغرافیایی دارد. در این پژوهش پرتوزایی و پارامترهای رادیولوژیکی سنگهای آذرین منطق الوند همدان در سطح 400 هکتار مورد بررسی قرار گرفت. دز معادل جذبی سالیانه غدد برای نمونهها از 45/3±11/126 تا 43/28±25/1984 با میانگین90/639 بر حسب µSv/y تغییر می کند که بطور متوسط بیشتر ازمیانگین جهانی (35/416) است. خطر ابتلا به سرطان طول عمر (ELCR) برای نمونه های مورد مطالعه محاسبه گردید که در محدوده 3-10×(07/0- 27/1) با میانگین 3-10×41/0 قرار دارد. برای تمامی نمونه ها به جز نمونه با کد PGG(W)) کمتر از حداکثر مقدار مجاز (3-10) بدست آمد. میانگین ELCR برای نمونه ها بیش ازمیانگین جهانی (3-10×29/0) می باشد.