1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی الکترومغناطیس های حلقه انبارش طرح چشمه نور ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
حلقه انبارش، الکترومغناطیس ، کیفیت میدان مغناطیسی، سیستم الکتریکی و خنک کاری
سال 1396
مجله پژوهش فيزيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران فرهاد سعیدی ، محمد رزازیان ، جعفر دهقانی ، جواد رحیقی ، رضا پورایمانی ، احمد فازی اسماعیل

چکیده

چکیده طرح چشمه نور ایران یک آزمایشگاه بزرگ تابش سنکروترونی با الکترون های با انرژیGeV 3 در خاورمیانه است. حلقه انبارش چشمه نور ایران بر پایه ی شبکه ی با 5 دوقطبی کانونی ساز (5BA) است که گسیلندگیnmrad 48/0 را فراهم می کند. حلقه انبارش دارای 100 دوقطبی، 320 چهارقطبی و 320 شش قطبی است. در این مقاله به بررسی برخی از ویژگی های طراحی الکترومغناطیس های حلقه انبارش پرداخته و جزییات طراحی فیزیکی آنها آورده شده است. طراحی های فیزیکی با استفاده از نرم افزارهای POISSON [1] ، FEMM [2] RADIA[3] و MERMAID [4] انجام شده است