1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر کود های شیمیایی در افزایش ویژه هسته های پرتوزا در خاک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
خاک زراعی ، پرتوزایی، HPGe ، کود شیمیایی
سال 1395
پژوهشگران رضا پورایمانی ، فائزه یوسفی

چکیده

کودهای شیمیایی به دلیل دارا بودن فلزات سنگین وعناصر پرتوزا باعث افزایش آلاینده های پرتوزا در خاک میگردند. در این پژوهش 22 نمونه خاک زراعی و بکر از مناطق مختلف استان مرکزی تهیه گردید. مقادیرویژه فعالیت هسته های پرتوزای Ra226 ،Th232وK40 با استفاده از روش طیف سنجی پرتو های گاما با بکارگیری آشکارساز HPGe تعیین گردید. ویژه فعالیت هسته های مذکور به ترتیب در محدوده46/0± 98/12 تا 59/0± 60/61، 77/0± 15/18 تا08/1± 98/60 و20/13± 48/257تا16/6ا± 58/866 در خاک های بکر و85/0± 49/40تا 79/0±00/60، 98/0± 90/50 تا 28/1± 83/73 و 67/5± 57/ 676 تا 88/7 ± 50/1094در خاک های زراعی برحسب Bq/kg تغییر میکند.