1403/03/29
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین درجه خلوص آب سنگین با استفاده از روش PGNAA
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
HPGe آب سنگین; درجه غنا; کندکننده; PGNAA
سال 1394
مجله تابش و فناوري هسته اي
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، خاتون عباس نژاد

چکیده

در این تحقیق با استفاده ازواکنش (_1^2)H(γn,)(_1^1)H میزان درجه غنای آب سنگین تعیین گردید. از چشمه Am-Be وکندکننده موجود درآزمایشگاه فیزیک هسته ای دانشگاه اراک به عنوان چشمه نوترون حرارتی استفاده شد. کند کننده از یک مکعب به ابعاد 50×50×50 سانتیمتر مکعب از پارافین و دو لایه اسید بوریک و سرب به ضخامت های 5/2 و 5 سانتیمتر تشکیل شده است..ثبت بیناب گاما های آنی حاصل از جذب پرتوزایی نوترون توسط هسته های هیدروژن سبک با استفاده از آشکارساز GCD30195 BSI HPGeوسیستم الکترونیک همراه(MCB) برای نمونه های آب سنگین با درجه غنا های %0123/0،٪5/13،٪2/35و٪2/58 انجام گردید. نتایج حاصله برای رسم منحنی کالیبراسیون مورد استفاده قرارگرفت که در این تحقیق ضریب کالیبراسیون R2= 0.99 بدست امد . با استفاده از منحنی کالیبراسیون میزان درجه غنای نمونه مجهول آب سنگین به مقدار% mol 02/0±64 /57 تعیین گردید.مقدار درجه غنای همین نمونه با استفاده از روش FT-TR مقدار % mol02/0±11/56 بدست امد که اختلاف 53/1 % را نشان میدهد.