1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییرات232Th به 226Ra در خاک های زراعی اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
خاک زراعی، پرتوزایی، ضریب همبسگی، Th، U
سال 1395
پژوهشگران رضا پورایمانی ، فریبا اسدپور

چکیده

در این پژوهش ویژه فعالیت هسته های پرتوزای ایزوتوپ های 232Th و 226Ra در 9 نمونه خاک جمع آوری شده از مزارع مرکز تحقیقات کشاورزی اراک بررسی و اندازه گیری شد. مقادیر ویژه فعالیت هسته های مذکور با استفاده از روش اسپکترومتری گاما و آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) با بازدهی نسبی 30% تعیین گردید. میانگین ویژه فعالیت هسته های 232Th و 226Ra به ترتیب 3/1±56/68 Bq/kg و 9/0± 11/45 Bq/kg به دست آمد که در مقایسه با مقادیر میانگین جهانی مقادیر بالاتری را نشان می دهد.ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر 232Th و 226Ra برابر 67/0 محاسبه گردید که دلالت بر همبستگی خوبی بین این دو سری دارد. برای تمام نمونه ها نرخ دز جذب شده در هوا در ارتفاع یک متری سطح زمین محاسبه گردید که در محدوده 23/77 تا 78/112 بر حسب nGy/ h تغییر میکند