1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین ضریب همبستگی بین سری های اورانیوم و توریم در سنگ های آذرین منطقه محلات
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سنگ آذرین، ضریب همبستگی، ماگما، HPGe
سال 1395
پژوهشگران رضا پورایمانی ، محمد زاهدی نژاد

چکیده

در این تحقیق 20 نمونه سنگ آذرین به صورت مغز سنگ از منطقه اطراف ماگماهای چشمه های آب گرم محلات با استفاده از روش نمونه برداری تجربی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از منطقه ای به وسعت 300 هکتار از محیط پیرامونی ماگماهای گسترده شده به صورت رخنمون جمع آوری گردید. ویژه فعالیت هسته های پرتوزای طبیعی به روش اسپکترومتری گاما با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) با بازدهی نسبی 30% تعیین شد. ویژه فعالیت Ra226، Th232 ، K40 برحسب Bqkg-1 در این نمونه ها به ترتیب از 83/0± 45/25 تا 95/29±30/2105، 97/0± 28/19 تا 20±62/488 و76/4 ± 08/63 تا 20/60±3/1779 تغییر می کنند. ضریب همبستگی بین تغییرات رادیوم و توریم برای سنگ های آذرین به مقدار75/0 محاسبه گردید که نشانگر همبستگی خوبی بین دو سری واپاشان اورانیم و توریم می باشد.