1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت واحد آشکارسازی سیستم روبشگر گاما با استفاده از آشکارساز یدور سدیم برای بشکه های پسمان نیروگاه اتمی بوشهر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بشکه پسمان، پسمان هسته ای، روبشگر گاما، اسکن برشی (SGS)، محاسبه سطح پرتوزایی
سال 1395
پژوهشگران رضا پورایمانی(استاد راهنما)، محمد صمد فام(استاد راهنما)، امیر شاه محمدی(دانشجو)

چکیده

چکیده طراحی و ساخت واحد آشکارسازی سیستم روبشگر گاما با استفاده از آشکارساز یدور سدیم برای بشکه های پسمان نیروگاه اتمی بوشهر هدف از انجام این پروژه طراحی، شبیه سازی توسط کد MCNP و ساخت نمونه اولیه واحد آشکارسازی یک سیستم روبشگر گاما برای تخمین سطح پرتوزایی بشکه های پسمان پرتوزای سطح پایین و متوسط برای عناصر گامازایی مانند سزیم و کبالت می باشد. ابتدا بازدهی کل محاسبه شده توسط برنامه نوشته شده بر حسب تئوری مایرهوفر-کرینگز با شبیه سازی سیستم در کد MCNP مقایسه شد و با 1) تغییر فاصله آشکارساز از سطح بشکه، 2) تغییر طول موازی ساز و 3) افزایش تعداد آشکارساز ها (در ارتفاع های مختلف)، نتایج به دست آمده صحت سنجی شد. در ادامه با استفاده از سه آشکارساز یدور سدیم (NaI) نمونه اولیه سیستم صنعتی روبشگر گاما ساخته شد و با طراحی آزمایشی عملکرد سیستم ساخته شده تست شد که نتایج به دست آمده بسیار خوب ) خطا 15 درصد برای سزیم و 3 درصد برای کبالت ) بود.