1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین پارامترهای رادیولوژیکی سنگ های آذرین منطقه چشمه های آب گرم محلات
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آشکارساز HPGe، دوز جذبی، چشمه های آب گرم، سنگ آذرین، محلات
سال 1394
پژوهشگران رضا پورایمانی ، محمد زاهدی نژاد ، فریدون قدیمی

چکیده

چکیده در این پژوهش تعداد ده نمونه سنگ آذرین از منطقه ماگمای اطراف چشمه های آب گرم محلات با استفاده از روش تجربی تهیه گردید. نمونه ها پس از انتقال به کارگاه نمونه سازی بعد از خردکردن، خشک و برای طیف نگاری آماده شدند. سیستم های طیف نگاری پرتوهای گامای مورد استفاده در این پژوهش از آشکارساز HPGe با بازده نسبی 30% و سیستم الکترونیکی مناسب تشکیل شده است. چشمه های استاندارد مورد استفاده جهت کالیبراسیون انرژی و بازدهی Co60،Co57،Ba133و Am241 است.میانگین فعالیت ویژه رادیونوکلوئیدهای Ra226،Th232 و K40 در نمونه های مورد بررسی به ترتیب 96/17±78/304 تا 95/29±30/2105 ، 70/18±52/144 تا 00/20±62/488 و 20/20±14/109 تا 20/60±30/1779 برحسب Bq/kg بدست آمد. دوز موثر سالیانه داخلی و خارجی برای نمونه های مذکور به ترتیب 65/1 تا 26/5 و 41/0 تا 31/1 برحسب mSv/y تغییر می کند. شاخص خطرپذیری داخلی و خارجی به ترتیب از 89/1 تا 3/12 و 81/1 تا 62/6 تغییر می کند که برای همه ی نمونه ها از عدد یک تجاوز می کند و کاربرد این نوع سنگ ها باید تحت مقررات و شرایط خاصی صورت گیرد.