1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی افزایش مقدار T2O در فرایند غنی سازی آب سنگین
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
;LSC ; T2Oتقطیرآزوتروپ; آب سنگین
سال 1394
مجله تابش و فناوري هسته اي
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، مهرداد آقا محمدی

چکیده

چکیده در این تحقیق، تغلیظ آب تریتیومی در فرایند تولید و غنی سازی آب سنگین مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در مراحل مختلف تغلیظ آب سنگین در مجتمع آب سنگین اراک نمونه برداری و فعالیت ویژه تریتیوم با استفاده از شمارنده سوسوزن مایع(LSC ) بر مبنای بتای گسیل شده اندازه گیری گردید. تقطیر آزوتروپ بعنوان یک روش آماده سازی نمونه جهت تمیز سازی قبل از اندازه گیری مقدار تریتیوم در اب سنگین مورد استفاده و نمونه برداری تحت شرایط خاص و مواظبت های ویژه انجام شد. فعالیت ویژه تریتیوم در نمونه های با درصد غنای آب سنگین 35/0%، 50/13%، 20/35%، 16/56%، 20/58%، 50/77% و80/99% تعیین گردید. مقادیر به دست در این تحقیق از80/0 ±86/14تا 01/1 ± 19/52 واحد TU تغییر میکند. ضریب همبستگی 853/0 بین فعالیت ویژه ترتیتیوم و درجه غنای آب سنگین بدست آمد. در نمونه آب سنگین با غلظت 8/99%، یک انحراف از خط راست مشاهده شد که موجب کاهش ضریب همبستگی (R2) گردید.