1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین ویژه فعالیت هسته های پرتوزا در خاک و ضریب انتقال آن ها از خاک به لوبیا و محاسبه ریسک ابتلا به سرطان در اثر مصرف لوبیا در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
226Ra، 232Th، 40K، 137Cs، هسته های پرتوزا، ریسک سرطان
سال 1395
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی

چکیده

چکیده زمینه و هدف: عناصر پرتوزا با گسیل تابش های هسته ای باعث بروز بیماری هایی نظیر سرطان یا ناهنجاری های ژنتیکی می گردند. بنابراین مطالعه پرتوزایی خاک و مواد غذایی و هم چنین محاسبه ریسک بروز سرطان برای مواد غذایی ضروری به نظر می رسد. مواد و روش ها: در این پرژوه نه رقم مختلف لوبیا به تفکیک شامل دانه های لوبیا، قسمت های هوایی آن و خاک زراعی آنها جمع آوری شدند. با استفاده از روش طیف سنجی گاما و آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی با بازدهی نسبی 30%، ویژه فعالیت هسته های پرتوزای 40K 232Th,226Ra , و137Cs در خاک و دانه ی لوبیا و قسمت های هوایی آن تعیین گردید.. یافته ها: مقدار آهنگ دوز جذبی در هوا در ارتفاع یک متری از سطح خاک در محدوده 23/77 تا 78/112 بر حسب nGy/h محاسبه گردید. مقدار دوز موثر جذبی سالیانه ناشی از مصرف لوبیا در کشور برای هر فرد بالغ در محدوده 14/122 تا 86/905 برحسب µSv/y به دست آمد. ضریب ریسک ابتلا به سرطان برای ارقام مختلف لوبیا در محدوده 5-10×87/1 تا 4-10×59/1 تغییر نشان داد که کمتر از حد اکثر مقدار مجاز یعنی 3-10 است. نتیجه گیری: ویزه فعالیت هسته های پرتوزا در نمونه های خاک بیشتر از میانگین جهانی می باشد. مقدار دوز جذبی ناشی از مصرف لوبیا برای بیشتر ارقام آن از مقدار متوسط جهانی بیشتر است. ضربب ریسک ابتلا به سرطان ناشی از مصرف لوبیا کمتر از حداکثر مقدار مجاز می باشدو مصرف لوبیا خطری برای سلامتی افرد ندارد.