1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین پرتوزایی سنگ های تراورتن و آب چشمه های آب گرم محلات
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چشمه های آب گرم، تراورتن، Ra226، Th232، HPGe
سال 1394
پژوهشگران رضا پورایمانی ، محمد زاهدی نژاد ، محمود میرزایی الحسینی

چکیده

چکیده در این پژوهش، از منطقه اطراف چشمه های آب گرم شفا، دنبه، سلیمانی و سودا چهار نمونه سنگ تراورتن و از دهانه چشمه ها چهار نمونه آب جمع آوری گردید. نمونه های سنگی پس از انتقال به کارگاه نمونه سازی بعد از طی مراحل پودر شدن، خشک و برای طیف گیری در ظروف استاندارد مارینلی بسته بندی شدند ویژه فعالیت هسته های پرتوزای Ra226 ، Th232 و K40 با استفاده از روش طیف نگاری گاما و سیستم آشکارساز HPGe با بازده نسبی 30% تعیین گردیدند. ویژه فعالیت هسته های پرتوزای Ra226 ، Th232 و K40 در نمونه های مورد مطالعه به ترتیب از 56/0> تا 56/9±5/6043، 69/0> تا 18/4±05/25 و 41/1> تا 30/14±66/252 بر حسب Bq/kg بدست آمد. دوز موثر سالیانه داخلی و خارجی برای نمونه های تراورتن به ترتیب از 13/0 تا 8/12 و 03/0 تا 19/3 برحسب mSv/y تغییر می کند. شاخص خطرپذیری داخلی و خارجی برای سنگ تراورتن به ترتیب از 28/0 تا 80/32 و 16/0 تا 4/16تعیین شد