1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین شاخص خطرپذیری مصالح ساختمانی مصرفی در شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
Natural Radioactivity, Building Materials, Hazard Indices, HPGe detector, Raeq
سال 1394
پژوهشگران وحید حیدری(دانشجو)، رضا پورایمانی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش 18 نمونه مصالح ساختمانی از شهرستان اراک جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها پس از خرد کردن و آسیاب کردن از مش درجه 20 و سپس 40 عبور داده شدند و به منظور از دست دادن رطوبت احتمالی به مدت 6 ساعت در دمای 120 درجه سانتی گراد کاملاً خشک شدند و به منظور برقراری تعادل دیرپا در ظروف استاندارد مارینلی بیکر بسته بندی و کاملاً آب بندی گردیدند و حداقل به مدت 50 روز در آزمایشگاه نگه داری شدند. فعالیت ویژه هسته های پرتوزای طبیعی از روش بیناب نمایی گاما و با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی (HPGe) با بازدهی نسبی 30% تعیین گردید. فعالیت ویژه 226Ra، 232Th و 40K در این نمونه ها به ترتیب از32/0> تا 44/1±50/143، 86/0> تا 01/2±95/175 و 12/2> تا 29/7±60/1021 بر حسب 1-Bqkg تغییر میکند. مقـدار Raeq، Hin، Hex ،AED indoor، AED outdoor، D، DR و HR برای کلیه نمونه ها محاسبه گردید. بیشینه Raeq در نمونه پوکه معدنی قروه به میزان Bq/kg 88/479 به دست آمد. میزان آهنگ دز جذبی در نمونه ها از 21/20 تا 61/220 بر حسب 1-nGyh متغیر می باشد. مقدار AED indoor و AED outdoorبه ترتیب از 1/0 تا 08/1 و 02/0 تا 27/0 بر حسب(mSv/y) تعیین شده است. همچنین میزان Hin و Hex در نمونه های جمع آوری شده به ترتیب از 01/0 تا 61/1 و 004/0 تا 30/1 تغییر می کند که برای اکثر نمونه ها کوچکتر از یک است. آهنگ دوز جذبی و آهنگ دوز موثر سالیانه ناشی از دیواره ها، کف و سقف فضای درون اتاق به ترتیب در محدوده 1-nGyh 20/38 تا 82/416 و mSvy-1 19/0 تا 05/2 بدست آمد. که برای اکثر نمونه ها کوچکتر از مقدار مجاز یعنی یک میلی سیورت بر سال(mSvy-1) است به جز در نمونه پوکه معدنی با کد PMQ و سیمان با کد SSE که بیشتر از مقدار مجاز است.