1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه همبستگی بین سریهای اورانیوم و توریم در کانیهای سنگ آهن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
226Ra، 232Th و 40K ، ضریب همبستگی
سال 1394
پژوهشگران رضا پورایمانی ، حمیدرضا عظیمی

چکیده

چکیده در این تحقیق 12 نمونه سنگ آهن از معدن شمس آباد اراک مورد بررسی قرار گرفت. این نمونه ها دارای ترکیبات مختلفی از سنگ آهن بوده که مهمترین آنها هماتیت، لیمونیت، سیدریت و گوتیت می باشند. نمونه های تهیه شده از قسمتهای عمیق معدن استخراج و پس از آماده سازی و سپری شدن زمان تعادل، ویژه فعالیت هسته های پرتـوزای طبیعی به روش اسپکترومتـری گامـا با استفاده از آشکارساز HPGe با بازدهی نسبی 30% تعیین گردیدند. ویژه فعالیت 226Ra، 232Th و 40K بر حسب Bqkg-1 در این نمونه ها به ترتیب از : 53/0±39/9 تا 84/1±70/271، MDA تا 22/1±98/60 و 14/2±34/25 تا 47/6±03/800 تغییر می کند. وجود ترکیب لیمونیت در سنگ آهن به علت پرتوزایی بیشتر در مناطق هوازده، باعث کاهش همبستگی بین سری اورانیوم و توریم در کانیهای سنگ آهن می شود.