1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پرتوزایی طبیعی گچ و خاک در مصالح ساختمانی مصرفی در شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
226Ra ، 232Th، 40K گچ، خاک
سال 1394
پژوهشگران رضا پورایمانی ، وحید حیدری

چکیده

چکیده در این پژوهش سه نمونه گچ از جمله گچ صدف سمنان ،گچ امید سمنان وگچ شمیران سمنان ویک نمونه خاک تهیه شد. نمونه ها پس از خشک کردن و آسیاب شدن از مش درجه 45 عبور داده شدند و در ظروف استاندارد مارینلی بیکر بسته بندی و کاملا آب بندی گردیدند. با استفاده از روش طیف سنجی گاما و آشکارسازHPGE با بازدهی نسبی 30% ویژه فعالیتِ رادیونوکلئیدهای 226Ra ، 232Th، 40K تعیین گردید. بر مبنای نتایج بدست آمده مقدار ویژه فعالیتِ رادیونوکلئیدها در نمونه های گچ به ترتیب کمتر از حداقل ویژه فعالیتِ قابل اندازه گیری (MDA) و در نمونه خاک به ترتیب 09/1 ±61/53، 20/1 ±98/66 92/7 ± 60/ 1021بر حسب Bq/kg تعیین گردید.