1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین ویژه- فعالیتِ هسته های پرتوزا در خاک شالیزارهای برنج در 4 روستای شهر گرگان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ویژه فعالیت، برنج، خاک، Ra-226 ، Th-232
سال 1394
پژوهشگران رضا پورایمانی ، فاطمه انوشه

چکیده

چکیده در این پژوهش 9 نمونه از خاک شالیزارهای برنج ، از 4 روستای اطراف شهر گرگان تهیه شد. نمونه ها بعد از خشک کردن و اسیاب کردن از مش 50 عبور داده شدند و در ظروف استاندارد مارینلی بسته بندی و کاملا آب بندی گردیدند. با استفاده از روش طیف سنجی گاما و آشکارساز HPGeبا بازدهی نسبی 30%، ویژه فعالیت هسته های پرتوزای 40K, 232Th, 226Raو 137Cs تعیین گردیدند. بر مبنای نتایج بدست آمده، مقدار ویژه فعالیت انها در نمونه ها به ترتیب از 77/0 ± 77/29 تا 16/1 ± 45/63 ، از 13/ 1± 14/54 تا 26/1 ± 33/84 ، از 95/4 ± 53/826 تا 17/5 ± 67/1034 و از 19/0 ± 46/2 تا 23/ 0± 13/8 بر حسب Bq/kg تغییر میکند.