1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی علت تغلیظ رادیوایزوتوپها در سنگ آهن لیمونیت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
،ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ، HPGe ،ﺖﯿﻧﻮﻤﯿﻟ ،ﺖﯿﺗﺎﻤﻫ هژاو ﺪﯿﻠﮐ ﺎﻫ : Ra eq
سال 1393
پژوهشگران رضا پورایمانی ، حمیدرضا عظیمی ، فریدون قدیمی

چکیده

ﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ردﻖ ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎﻬﯿﻧﺎﮐ ﺲﻤﺷ نﺪﻌﻣ زا ﻦﻫآ ﮓﻨﺳدرﻮﻣ کارا دﺎﺑآ ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ . هﮋﯾو ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زﺎﺳرﺎﮑﺷآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و ﺎﻣﺎﮔ یﺮﺘﻣوﺮﺘﮑﭙﺳا شور ﻪﺑ ﯽﻌﯿﺒﻃ یﺎﻫﺪﯿﺌﻠﮐﻮﻧﻮﯾدار HPGe ﯽﺒﺴﻧ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺎﺑ30% ﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯿﯿﻌﺗ . زا راﺪﻘﻣ 02/14 ﺎﺗ -1 ﻪﻧﻮﻤﻧ زا ﮏﯾ ﺮﻫ یاﺮﺑ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﻫ Bqkg هﺪﯿﮑﭼ: ﺮﺑ راﺪﻘﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ یﺎﻨﺒﻣ Ra eq 19/296 ﯽﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣﺪﺷﺎﺑ .ﻦﯿﻣز ﻪﯾﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﺳﺎﻨﺷ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑﻞﮑﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣیﺮﯿﮔ ﻊﻤﺠﺗ و ﺖﯿﺗﺎﻤﻫ زا ﻦﻫآ یﺎﻬﯿﻧﺎﮐ ﺖﯿﻧﻮﻤﯿﻟ ﻪﺑ ﻄﯿﺤﻣ ردﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎﻬ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑهزاﺪﻧا ﺞﯾﺎﺘﻧ ، یﺮﯿﮔهﮋﯾو ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ اﻮﯾدارﭘﻮﺗوﺰﯾﯽﻣ نﺎﺸﻧﺎﻬ ﺖﯿﻧﻮﻤﯿﻟ ﻪﮐﺪﻫد ﯽﯾازﻮﺗﺮﭘ ﻪﻨﯿﺸﯿﺑ یاراد ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.