1403/03/28
رضا پورایمانی

رضا پورایمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0102-0578
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505565793
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر پرتو UV-C بر کلروفیل و فلاونوئیدهای یونجه تاجی Coronilla varia L. (Fabaceae
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تغییرات فیتوشیمیایی، فلاونوئیدها، کلروفیل، یونجه تاجی، UV.
سال 1391
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران رضا پورایمانی ، مریم خدایی ، میترا نوری

چکیده

هدف: کاهش ضخامت لایه اُزن در اثر افزایش آلاینده ها سبب کاهش جذب پرتوهای UV خورشید به وسیله این لایه و در نتیجه آسیب موجودات زنده، از جمله گیاهان می شود. وقوع تغییرات فیتوشیمیایی در گیاهان از جمله واکنش های سازش، دفاع و مقابله آنها در برابر آسیب های ناشی از این پرتوهاست. پس بررسی این تغییرات در گیاهان عالی اهمیت دارد. مواد و روش ها: ده گروه کشت شامل گیاهان بذری و مزرعه ای شاهد و تحت تیمار UV-C (با زمان کل یک تا بیست ساعت) در گلدان های مشابه با خاک و شرایط نگهداری یکسان از گونه Coronilla varia L. آماده شدند. کلیه گیاهان 90 روزه جهت کلروفیل متری قبل و بعد از تیمار UV-Cو مطالعه فلاونوئیدها با روش های کروماتوگرافی کاغذی دو بُعدی و لایه نازک برداشت گردیدند. نتایج: نتایج کلروفیل متری، کاهش کلروفیل را در گیاهان تحت تیمار در مقایسه با شاهد نشان داد. مقایسه فلاونوئیدهای برگ تغییر در تعداد و نوع فلاونوئیدهای برگ گیاهان تحت تیمار نسبت به شاهد را نشان داد. این تغییرات شامل وجود لوتئولین و وی سنین در گیاهان تحت تیمار و عدم وجود آنها در گیاهان شاهد، وجود کامفرول در نمونه های مزرعه ای تحت تیمار و عدم وجود آن در سایر نمونه ها، وجود کریسین در نمونه های شاهد و عدم وجود آن در نمونه های تحت تیمار و حذف آپی جنین، ایزورامنتین، رامنتین، نارنجنین، میرستین و کوئرستین در نمونه های مزرعه ای تحت تیمار بودند نتیجه گیری: تصور می شود ایجاد تغییرات فیتوشیمیایی شامل تغییر در نوع و تعداد فلاونوئیدها، واکنش دفاعی گیاه در برابر تنش-های فیزیولوژیک و ازجمله پرتو UV-C باشد.