1403/03/04
رضا پاکیاری (بازنشسته)

رضا پاکیاری (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نظریه بازیهای تکاملی در جمعیتهای متناهی و نامتناهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازی های تکاملی، تثبیت، تقلید، تهاجم، فرآیند مورآن، فرآیند مقایسه دو سویه، شدت انتخاب، گشت تصادفی
سال 1397
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، رضا پاکیاری (بازنشسته)(استاد مشاور)، محدثه امانی(دانشجو)

چکیده

نظریه ی بازی ها در حالت تکاملی، برگرفته از کاربرد نظریه ی بازی ها در مباحث زیست شناختی است؛ که برازش را به عنوان یک جنبه ی استراتژیک در پدیده های تکاملی معرفی می کند. سه ویژگی پایه ای پویایی تکامل، عبارتاست از: تکثیر، انتخاب و جهش. این اصول تعریف کننده ی سیستم های زیست شناختی هستند. هم چنین تکامل نیاز به جمعیتی برای تکثیر افراد دارد. ثمره بازی های تکاملی عبارت است از: تسلط، همزیستی و تهاجم متقابل. در این پایان نامه ضمن معرفی دو فرآیند مختلف تکامل، به بحث در مورد احتمال تثبیت و زمان تثبیت گونه ها در جمعیت های متناهی و نامتناهی میپردازیم. طبقه بندی سناریوی مختلف تهاجمی در جمعیت های متناهی، مقایسه ی آن ها با در نظر گرفتن شدت انتخاب و اندازه جمعیت متفاوت، به دست آوردن زمان و احتمال تثبیت هر یک از سناریوها، از جمله مواردی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد.