1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و امکان سنجی سنتز فاز مکسن از سیستم سه تایی Ti-Sn-C
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز، فاز مکسن، فاز مکس، مکانیزم واکنش، آسیابکاری، سیستم C-Sn-Ti ،Ti3SnC2
سال 1401
پژوهشگران مجید زارع زاده مهریزی(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد راهنما)، محمد ولاشجردی(استاد مشاور)، آرش محمدنژاد(دانشجو)

چکیده

تشکیل فاز MXene از فاز Max آن با استفاده از روش های متنوعی امکان پذیر است که از عمده ترین آنها تشکیل فاز مکسن از طریق اچ کردن فاز مکس آن با استفاده از محلول های اچ قوی می باشد.در این پژوهش ابتدا نیاز به ساخت فاز مکس Ti3SnC2 بود. که این امر با استفاده از روش آسیاب کاری پودر مواد اولیه C،Sn وTi با نسبت های استوکیومتری مشخص به ترتیب 2:1:3 در زمان های 5 ،10 ،20 و 50 صورت گرفت. برای بررسی ساختاری و ریزساختاری مکس فازهای تشکیل شده به ترتیب از آزمون های XRD و برای بررسی ریز ساختاری از EDX/SEM استفاده میشود. برای بررسی مکانیزم تشکیل مکس فازهای مورد نظر از آنالیز حرارتی DTA/TG روی مخلوط پودرهای اولیه استفاده شد. سپس برای دستیابی به مکسن Ti3C2 ، فاز مکس Ti3SnC2 تشکیل شده را توسط محلول سولفوریک اسید تحت زمان های 10 ،20 و 40 اچ شد. نتایج توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و همچنین XRD بررسی شد. این پژوهش نشان می دهد استفاده از محلول اسید سلوفوریک به جای محلول هیدروکلریک اسید بازه های زمانی مذکور برای دستیابی به فاز مکسن Ti3C2 مناسب نمی باشد چرا که با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون XRD و SEM ،هیچ پیکی که نشان دهنده حذف عنصر قلع و در نتیجه تشکیل فاز مکسن Ti3C2 باشد دریافت نشد.